Вордпресс шаблоны можно скачать здесь: http://wordpress-zone.ru/wordpress-themes-and-templates

Викладачі кафедри

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

Дерманська Людмила Василівна

оооооооооооооооо
             завідувач кафедри    
         фундаментальних   та    
         cпеціальних дисциплін  
               ЧННІПБ ТНЕУ

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: l.dermanska@tneu.edu.ua

Кабінет: 213

ORCID ID:  0000-0002-6741-0771
 RESEARCHER ID: H-1821-2017

Коло наукових та практичних інтересів: вплив соціально-економічних трансформацій на інноваційний розвиток підприємств та держави загалом

Андрушків Роман Юрійович

оо

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 213

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3956-9072
RESEARCHER ID: 
G-5599-2017

Коло наукових інтересів: національна економіка

У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент». Закінчив освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримав диплом магістра з менеджменту організацій. Науковий ступінь кандидат економічних наук, 2012 рік. Тема дисертації «Формування соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні».

Публікації:
1. Соціально-екологічна безпека, як пріоритетний елемент у формуванні соціальної політики держави // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Випуск 05’2013, [40]. – Тернопіль. – С.121-130.
2. Соціально-екологічна політика як складова соціальної політики держави // Збірник наукових праць. «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБ. – 2013. – № 70 – С. 154-159.
3. Зв’язок системи мотиваційних впливів керівника із загальною результативністю діяльності підприємства // Науковий журнал. «Економічний вісник Донбасу». – Луганськ: «Альма – матер». – 2014. – № 2 (36).
4. До питання державної системи моніторингу стану довкілля і умов життєдіяльності населення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2015. – Вип. 11. – С. 186 – 189.
5. Пріоритети захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації». Тернопіль – Чортків, 26-27 квітня 2012р. – Чортків. – С. 197-198.
6. Пріоритети розвитку ринку праці в Україні // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети». Тернопіль-Чортків. – 18 квітня 2013. – С.194-196.
7. Класифікаційні ознаки зайнятості, як пріоритет у визначенні напрямків регулювання праці // Матеріали науково-практичної конференції «Економіка України в умовах сучасних трансформацій». – Тернопіль-Чортків. – 3 квітня 2014 року. – С. 10-12.
8. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів заочної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня – бакалавр спеціальності 6.03060101 «Менеджмент і адміністрування». Чортків: Поліграфіст, 2015.– 20 с.

Бидик Алла Геннадіївна

лл

 

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: l.dermanska@tneu.edu.ua

Кабінет: 213

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6206-3072
 RESEARCHER ID: H-3264-2017
Коло наукових інтересів: митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності товаровиробників сільськогосподарської та харчової продукції
 Опублікувала 52 наукові праці, в тому числі: 3 навчальних посібники, 23 публікації у провідних фахових виданнях.

Бугель Юлія Володимирівна

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-8554-2663
 RESEARCHER ID:  H-3266-2017

Коло наукових інтересів: економіка, фінанси, банківська справа

У 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства, за спеціальністю „Облік і аудит”.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання». Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» ДК № 054205, виданий за рішенням президії ВАК України від 08.07.2009 р. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 030140 від 19 січня 2012 р.).
Автор 49 наукових праць.

Публікації:
1. Напрями удосконалення роботи банків щодо управління кредитним ризиком // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / (відп. ред. М.М. Коцупатрий). – К.: КНЕУ, 2012. Спец. випуск. – С. 22–27.
2. Дохідність кредитних вкладень та стратегія процентної політики банківських установ // Наука молода. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 70–78.
3. Напрями активізації державної підтримки діяльності підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК: економічний аспект. // Схід: аналітично-інформаційний журнал. Вип. 6 (120) листопад-грудень 2012. – С. 50-55.
4. Роль та місце кредитних відносин у національній економіці // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріорітети». – Тернопіль-Чортків, 2013р. – С. 153–157.
5. Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи // Світ фінансів. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С.72-82.
6. Напрями євроінтеграційного розвитку банківської системи України // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань, 2013. – С. 164-172.
7. Податкове забезпечення сталого економічного розвитку держави // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка України в умовах сучасних трансформацій». – Тернопіль-Чортків, 2014р. – С. 181-183.
8. Напрями оптимізації податкового регулювання соціально-економічних процесів // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2014. – Економічні науки. – С. 190-198.
9. Направления совершенствования действующей практики банковского кредитования // Материалы Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика». – Санкт-Петербург, 23–26 апреля 2014 г. – С. 52-53.
10. Методичні матеріали з курсу «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки „Фінанси і кредит” // Чортків ТНЕУ, 2014 – 47 с.
11. Напрями забезпечення безпеки кредитування в банківських установах // Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 28-29 листопада, 2014р. – С. 110-113.
12. Стратегія управління проблемною заборгованістю банківських установ // Формування ринкової економіки. – Київ. – 2015.– № 33. – С.502-509
13. Удосконалення методики оцінки ефективності кредитного процесу банку // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015 р. – Випуск 3. – Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua (28.03.15.)
14. Сек’юритизація банківських активів як інструмент управління портфельним кредитним ризиком банку // Вісник Одеського національного університету. – наук. журнал. Том 21. Випуск 4 (46). Серія: Економіка. 2016. – С. 164-168.
15. Проблеми розвитку банківської системи в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки.– 2016 р.– Випуск 9.– Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
16. Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2016. – С. 219-229.
17. Напрями формування комплексної системи безпеки кредитного процесу банківських установ / збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. 2016. – С.
18. Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів / колект. моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2017. – С. 159-169.
19. Напрями оптимізації кредитного процесу банківських установ / Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск № 18. Серпень 2017 р. – Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
20. Митні платежі як основа фінансового механізму митного оподаткування / Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej «Economy. Zarzadzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki» (30.03.2017- 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: – 2017. – s. 45-48.

 

Вербіцька Іннеса Ігорівна

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0003-4632-859X
RESEARCHER ID: H-3927-2017

Коло наукових інтересів: регулювання міжнародної торгівлі, співпраця України з міжнародними економічними організаціями, міжнародний менеджмент.

У 1997 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію економіста. У 1998 році закінчила освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю “Міжнародна економіка” і отримала диплом магістра з міжнародної економіки. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського державного економічного університету (ДК №000404).
Опублікувала 35 наукових праць, в тому числі 20 публікацій у провідних фахових виданнях України.

Публікації:
1. Пріоритетні напрями співробітництва України та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2010-2011 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації”. –Тернопіль-Чортків, 2012. –С.405 – 407.
2. Удосконалення організації управління ризиками договірного процесу зовнішньо-економічної діяльності підприємств спиртової промисловості // Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України: [ монографія] / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2012. – С. 326 – 334 (348 с.)
3. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 282 – 292.
4. Хеджування валютних ризиків // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 374 – 381.
5. Управління ризиками підприємства як економічна категорія // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 12. – С. 82 – 87.
6. Сутність, прояви і мінімізація валютних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Інноваційна економіка.- 2013. – № 3. – С. 258 – 262.
7. Мінімізація валютних ризиків вітчизняних підприємств // Інноваційна економіка.- 2013. – № 8. – С. 289 – 294.
8. Проблеми досягнення рівноважного стану платіжного балансу України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка України в умовах сучасних трансформацій”. – Тернопіль-Чортків, 2014. –С.185 – 188.
9. Вербіцька І.І. Правові основи валютного забезпечення розрахункових і кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / І.І. Вербіцька // Інноваційна економіка.- 2015. – № 1. – С. 289 – 294.

Галущак Валентина Володимирівна

зз

Посада: доцент кафедри фундаментальних та  спеціальних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org / 0000-0001-9703-9988
RESEARCHER ID: H-3888-2017

Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

В 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит”.
18 січня 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації Галущак В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему „Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі” (на прикладі Тернопільської області), науковий керівник д.е.н., професор Дудар Т.Г. Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 22.04.2011 р. (ДК № 067719).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи 17 січня 2014 р. (12ДЦ № 037606).
Автор понад 50 наукових праць.

Публікації:
1. Галущак В. В. Фінансова стійкість та фінансова стратегія підприємства як ефективне формування та використання фінансових ресурсів / В. В. Галущак // Глобальні та національні проблеми економіки / Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2015. – Вип. №4. – Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
2. Галущак В. В. Основні шляхи розвитку екологічного страхування в аграрній сфері / В. В. Галущак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ,,Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти”. (Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015). – Дніпропетровськ. – 2015. – С. 18 – 21.
3. Галущак В. В. Роль фінансових інститутів у забезпеченні ефективного функціонування фінансового ринку України / В. В. Галущак // Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції ,,Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах”. (м. Одеса, 26-27 лютого 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2016. – С. 78 – 81.
4. Галущак В. В. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України / В. В. Галущак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ,,Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: проблеми та розвиток”. (Дніпропертровськ, 4-5 березня 2016 року). – 2016. – Ч.ІІ. – С. 58 – 62.
8. Галущак В. В. Страхування кредитних ризиків / В. В. Галущак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 16. – Ч. 1. – С.105 – 107.
9. Галущак В. В. Перестрахування як необхідна умова забезпечення фінансової стійкості та нормальної діяльності страховика / В. В. Галущак // Економіка та суспільство / Електронне наукове фахове видання. – Мукачівський державний університет. 2016. – №2. – C. 513 – 517. – Режим доступу http: //economyandsociety.in.ua
10. Галущак В. В. Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні / В. В. Галущак // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку України: колективна монографія. – Чортків . – 2016. – С. 223 – 233.
11. Галущак В.В. Особливості формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України / В.В. Галущак // Глобальні та національні проблеми економіки / Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2017. – Вип. № 17 . – С. 618-622.
12. Галущак В.В. До питання ефективного використання механізму страхового менеджменту / В.В. Галущак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення» (Львів, 28-29 квітня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 2. – С. 50-53.
13. Галущак В.В. До питання формування інфраструктури фондового ринку / В.В. Галущак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин». (Дніпро. 16-17 червня 2017 року). – 2017. – С.70 -73.
14. Галущак В.В. Ефективний механізм страхового менеджменту – успішна умова розвитку страхового бізнесу в Україні: [колективна монографія] / В.В. Галущак // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку України. – Чортків . – 2017. – С. 223 – 233.

 

Гончар Галина Петрівна

оо

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-1484-1666
RESEARCHER ID: H-3446-2017

Коло наукових інтересів: адаптація національної економіки до сучасних викликів глобалізації, міжнародні стратегії економічного розвитку, сценарії глобального розвитку

У 1996 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію економіста. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі” у спеціалізованій вченій раді Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (ДК №064932).
Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» ДК № 064932, виданий 30.03.2011 р. за рішенням президії ВАК України. Присвоєно 23.09.2014 р. вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 040008.).
Опублікувала 58 наукових праць, в тому числі 9 публікацій у провідних фахових виданнях України, 1 монографія.

Публікації:
1. Реформування організації та фінансового забезпечення муніципальних фінансів України // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2014.
2. Адаптація світових стандартів ризик-менеджменту до діяльності вітчизняних компаній // Ефективна економіка. №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy. nayka.com.ua., 2014.
3. Сутність та функції муніципальних фінансів на сучасному етапі економіки Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – К.: НАУ., 2014.
4. Основні напрями забезпечення ефективного управління муніципальними фінансами // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014.
5. Стан міжбюджетних трансфертів та місцевих бюджетів в Україні Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ,,Економіка України в умовах сучасних трансформацій”.(Тернопіль -Чортків, 3 квітня 2014). – Тернопіль, 2014.
6. Протекціонізм чи фритредерство – вибір України. – Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: монографія /за наук. ред канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2017. – 272 с. – С. 188-196.
7. Митно-тарифні та нетарифні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі України. – Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: Міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Дніпро, 18-19 серпня 2017 р.).− Наукова економічна організація “Перспектива”. – 2017. – С. 14-17.
8. Ризики у сфері зовнішньоекономічної діяльності – Економіка і суспільство. – 2017. – №12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua

 

Гуменюк Оксана Ген надіївна

оо

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-7579-3541
RESEARCHER ID: G-6657-2017

Коло наукових інтересів: митна політика держави, методологія наукових досліджень, фінансова система держави, менеджмент

Закінчила у 1998 році Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста. У 2008 році закінчила факультет довузівської післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримала диплом спеціаліста з міжнародної економіки. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 році отримала вчене звання доцента.
Автор близько 45 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Гуменюк О.Г. Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків на світовий фінансовий ринок / О.Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці. – 2013. – №1. Економічні науки. – С. 259-265.
2. Гуменюк О.Г. Проблемні аспекти інтеграції України до світового фінансового середовища / О.Г. Гуменюк // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети». (Тернопіль–Чортків, 18 квітня 2013). – Тернопіль. – 2013. – С.166-168.
3. Гуменюк О.Г. До питання податкової політики банків / О.Г. Гуменюк // Економіка України в умовах сучасних трансформацій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль-Чортків, 3 квітня 2014 р.).– Тернопіль. – 2014. – С.193-195.
4. Гуменюк О.Г. Щодо сутності фінансової системи держави / О.Г. Гуменюк // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 24-25 квітня 2014 р.). Умань. – 2014. – С.52-54.
5. Гуменюк О.Г. Щодо удосконалення системи митного регулювання в Україні / О.Г. Гуменюк // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2015 р.). Дніпропетровськ. – 2015. – С.46-48.
6. Гуменюк О.Г. Особливості формування податкової політики банків як суб’єкту ринку фінансових послуг / О.Г. Гуменюк // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань. – 2015. – С. 85-91.
7. Гуменюк . До питання про основні принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності/ О.Г. Гуменюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон. – 2016. – Вип.16. Частина 4. Економічні науки. – С. 113-117.

Давидовська Галина Іванівна

оо

Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат історичних наук

E-mail: galina-davidovskaya@ukr.net

Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-7844-6801
 RESEARCHER ID:  G-7564-2017

Коло наукових інтересів: банківське обслуговування; соціальне підприємництво.

У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію (ДК №056244).
Опублікувала 30 наукових праць, в тому числі 12 публікацій у провідних фахових виданнях України.

Публікації:
1. Перспективи розвитку мобільного банкінгу // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль – Чортків, 26-27 квітня 2012 р. – Чортків, 2012. – С. 422-424.
2. Сучасне банківське обслуговування // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І.Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Частина 1. – С. 334-337.
3. Кредитный потенциал региона в структуре финансового потенциала // Экономика и социум: электронное научно-практическое издание: Институт управления и социально-экономического развития. – 2013. Вып. № 4(9).
4. Фінансовий потенціал регіону та проблеми його формування // Економіка України в трансформації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль – Чортків, 3 квітня 2014р. – Чортків – С. 195-197.
5. Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» // Чортків, 2014. – 56 с.
6. Інвестиційна привабливість регіонів // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №2. – С. 184-189.
7. Казначейский контроль как средство повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами // Экономика и социум: Электронное научно-практическое издание: Институт управления и социально-экономического развития. – 2015. Вып. № 3(16). – Режим доступу: http//www.iupr.ru.
8. Соціальне підприємництво як інноваційна форма ведення бізнесу / Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : колективна монографія / за ред. к.е.н., доц. Кульчицької Н. Є. – Чортків : ЧННІПБ. – 2016. – С. 71-80.
9. Проблеми соціального підприємництва в Україні [Текст] // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – № 7. – С. 106-109.
10. Історико-правові аспекти еволюції митних режимів Франції [Текст] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 18. – С. 25-27.
11. Дослідження поняття «концесія» // Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації : збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 16-18 листопада 2016 року). – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 129-132.
12. Соціальне підприємництво у Німеччині // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» (Маріуполь, 12 травня 2017 р.).
13. Міжнародний досвід розвитку соціального підприємництва / Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. – Чортків : ЧННІПБ, 2017.

Довбуш Андрій Васильович

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-4751-1230

RESEARCHER ID: H-4100-2017

Коло наукових інтересів: управлінський облік, консолідація фінансової звітності, облік в галузях промисловості

У 2002 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста. 27 лютого 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.006.07 захистив кандидатську дисертацію на тему „Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)” за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Вчене звання доцента отримав у 2011 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу складає 12 років.
Має 34 публікацій з них 29 наукового характеру, у тому числі 20 статей опубліковано у провідних фахових виданнях та 5 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації здобувач вченого звання опублікував 17 науково-методичних праць з них 12 статей у провідних фахових виданнях України, 5 – методичних праць.

Публікації:
1. Довбуш А.В. Організація внутрішнього контролю /А.В. Довбуш/ Економіка України в умовах сучасних трансформацій / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль – Чортків, 3 квітня 2014 р. Чортків – С. 221-224.
2. Довбуш А.В. Стратегічний облік: сутність та поняття /А.В. Довбуш/ Науково-виробничий виробничий журнал „Інноваційна економіка”. Випуск 6’ 2014[55] Тернопіль – С. 304-308.
3. Довбуш А.В. Перспективи розвитку системи обліку /А.В. Довбуш/ Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 10-11 жовтня 2014р. Тернопіль – С.149-151.
4. Довбуш А.В. Особливості обліку великої рогатої худоби у фермерських господарствах /А.В. Довбуш/ Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, – 2015. – Вип. 23. – С.110-118.
5. Довбуш А.В. Методичні вказівки до вивчення курсу „Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” для студентів ОС „магістр” спеціальності 071 „Облік і оподаткування” Тернопіль: Вектор, 2016. – 32 с.
6. Довбуш А.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством /А.В. Довбуш/ Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр. / за наук. ред канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької, – Чортків: ТНЕУ, 2016. – С.277-285.
7. Довбуш А.В. Визначення фінансових результатів фермерських господарств /А.В. Довбуш/ Збірник наукових праць. Подільського державного аграрно-технічного університету– Кам’янець-Подільський, – 2016. – Вип. 24. – С.170-175.
8. Довбуш А.В. Сутність та призначення облікової політики підприємства /А.В. Довбуш/ Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької, – Чортків: ТНЕУ, 2017. – С.214-223.

 

Домбровська Наталія Романівна

тт

Посада: доцент кафедри фундаментальних та  спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-1573-7833
 RESEARCHER ID: G-6662-2017

Коло наукових інтересів: проблеми організації бухгалтерського обліку в ринковому середовищі

Домбровська Наталія Романівна, 1971 року народження, освіта вища: в 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”. Диплом КЖ № 900289, виданий 18 червня 1993 року.
З 1999 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ на посаді викладача кафедри обліку і аудиту. У 2003 році переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту, а з 2008 року працює на посаді доцента цієї кафедри. У 2011 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту, атестат доцента 12 ДЦ № 027809 (протокол № 2/95-Д від 14.04.2011р.).
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Управлінський облік витрат виробництва” захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2006 році. Диплом кандидата економічних наук ДК № 035978 від 14 вересня 2006 року.
Н.Р. Домбровська є автором близько 70 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Домбровська Н.Р. Формування звіту про фінансові результати в рамках національного та зарубіжного досвіду: напрями гармонізації / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль – Чортків, 3 квітня 2014 р. – Чортків – С.124-127.
2. Домбровська Н.Р. Дебіторська та кредиторська заборгованості: проблеми класифікації / Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”.– 2014.– Випуск 1. – Тернопіль – С. 182–187.
3. Домбровська Н.Р. Напрями удосконалення дебіторської заборгованості підприємства / Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2014 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С.55-58.
4. Домбровська Н.Р. / Побудова звіту про фінансовий стан підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід / Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовтня 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014 р.– С. 55-57.
5. Домбровська Н.Р. Навчально-методичний комплекс з курсу “Організація обліку” для студентів спеціальності „Облік і аудит” / Чортків: ПП Атаманчук В.В., 2014. – 96 с.
6. Домбровська Н. Р. Особливості обліку вибуття основних засобів підприємства / Н. Р. Домбровська // Формування ринкової економіки: наук. журн. – К.: КНЕУ, 2015.– № 33. – С.540-548.
7. Домбровська Н. Р. Методичні аспекти обліку основних засобів підприємства по заготівлі та переробці зерна в частині облікової політики / Н. Р. Домбровська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015 р.– Випуск 3.– Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua (28.03.15.)
8. Домбровська Н. Р. Облікова політика доходів, витрат та фінансових результатів підприємства / Н. Р. Домбровська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016 р.– Випуск 9.– Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
9. Домбровська Н. Р. Особливості оперативного контролю формування витрат виробництва в управлінні підприємств із заготівлі та переробки зерна / Н. Р. Домбровська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016 р. – Випуск 17. – Ч.1. –Херсон. – С. 138-141.
10. Домбровська Н. Р. Організація обліку в системі управління дебіторською заборгованістю підприємства / Н. Р. Домбровська // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2016. – С. 286-297.
11. Домбровська Н. Р. Методика обліку відхилень витрат від нормативів: управлінський аспект / Н. Р. Домбровська // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку / збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2016. – С.30-35.
12. Домбровська Н. Р. Формування облікової політики підприємства щодо фінансових результатів підприємства / Н. Р. Домбровська // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької – Чортків: ТНЕУ, 2017. – С. 223-233.
13. Домбровська Н. Р. Економічна квінтесенція та класифікація оборотних активів підприємства / Н. Р. Домбровська // Глобальні та національні проблеми економіки.– 2017 р.–№ 17. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17-2017
14. Домбровська Н. Р. Проблеми нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства / Н. Р. Домбровська // Economy. Zarządzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki. (30.03.2017 – 31.03.2017) – Czestochowa: – 2017. – С. 48-49

 

Ковальчук Юлія Петрівна

Посада: викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Кабінет: 213

E-mail:
Кабінет: 213
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-1735-9901

RESEARCHER ID: N-9239-2017

Коло наукових інтересів: 

 

 

Костишин Наталія Степанівна

оо
Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-2736-4843

 RESEARCHER ID: G-6691-2017

Коло наукових інтересів: облік, аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій

У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит”, а у 2007 році – з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТДЕУ за спеціальністю „Облік і аудит” і здобула ступінь магістра.
16.09.2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Обліково-аналітичне забезпечення виробничої діяльності підприємств тютюнової промисловості”. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.12.2011 року їй присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2002 року.
Періодично виконує обов’язки старшого наукового співробітника в науково-дослідному інституті інноваційного розвитку та державотворення з тем: „Формування облікової політики підприємств України в контексті міжнародних стандартів”, „Основні тенденції виробництва, переробки соняшнику та оцінка рівня його ефективності на ПАП „Фортуна” Чортківського району”.
Є автором 60 науковий праць, з них 17 статей у провідних фахових виданнях та 11 навчально-методичного характеру.

Публікації:
1. Костишин Н. С. Застосування екологічного аудиту на сількогосподарських підприємствах за умов сталого розвитку / Н. С. Костишин // Економічний форум. – 2014. – №. 2. – С. 239-247.
2. Костишин Н. С. Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення / Н. С. Костишин // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів, 2014. – № 21 (1). – С.11-18.
3. Костишин Н. С. Належне обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств харчової промисловості як механізм ефективного їх функціонування : [Колективна монографія] / Н. С. Костишин // Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2014. – Частина 2. – 256 с. – С. 13-19.
4. Костишин Н. С. Сутність екологічних зобов’язань як об’єкт екологічного обліку / Н. С. Костишин // Формування ринкової економіки : наук. журн. – К. : Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015. – № 33. – С. 582-588.
5. Костишин Н. С. Облік і аналіз – складові інформаційної підсистеми забезпечення виробництва продукції / Н. С. Костишин // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 265-268.
6. Костишин Н. С. Організаційно-правове забезпечення відображення доходів діяльності сільськогосподарських підприємств в обліку / Н. С. Костишин // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія „Економічні науки”. – Херсон, 2016. – Випуск 18. – Ч.1. – С. 191-194.
7. Костишин Н. С. Особливості обліку формування доходів діяльності суб’єктів господарювання в аспекті надання знижок / Н. С. Костишин // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : моногр./ За ред. к.е.н., доц. Кульчицької Н. Є. – Чортків : ЧННІПБ. – 2016. – С.307-319 .
8. Костишин Н. С. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за методом неповних витрат / Н. С. Костишин // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку // Збірник наукових праць. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 51-55.
9. Костишин Н. С. Екологічні витрати, їх облік та відображення в системі управління аграрними підприємствами / Н. С. Костишин, Т.А.Яковець // Economy and society: modern foundation for human development: Conference Proceedings. October 31, 2016. Leipzig. – P. 235-238.

 

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

оо

Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Кабінет: 213

ORCID ID:  https://ORCID 0000-0001-7783-4570
RESEARCHER ID: H-4120-2017

Коло наукових інтересів: інформаційні системи і технології

В 1996р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут ім. І.Пулюя. За спеціальністю обладнання харчових виробництв.
Тема дисертації: «Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів очисників коренеплодів». Спеціальність 05.05.11 – Сільськогосподарські машини.
Науково-методичних праць: понад 43.

Публікації:
1. Павелчак-Данилюк О.Б. Затрати на впровадження інформаційних технологій та їх класифікація для вдосконалення обліку та контролю / Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети. Матеріали наукової Інтернет конференції (23 квітня 2013 року). Тернопіль-Чортків – 2013. – С. 99-102.
2. Павелчак-Данилюк О.Б. Моделювання господарської діяльності підприємства за допомогою комп’ютерних технологій / Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція “Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку економіки України” (випуск 21). Тернопіль – 2013. – С. 23-25.
3. Павелчак-Данилюк О.Б. Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємствах / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка України в умовах сучасних трансформацій » Тернопіль – Чортків, 3 квітня 2014 року, Чортків. – ФО-П С. 21-24.
4. Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємствах: Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб’єктів господарювання: міжнародна колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013.- с.235, С.220-230.
5. Павелчак-Данилюк О.Б.Засоби та методи захисту інформації у фінансових установах / О.Б.Павелчак-Данилюк: Збірник наукових праць за матеріалами наукової конференції.- Кам’я-нець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, 2011. С.168-174.
6. Павелчак-Данилюк О.Б.Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах/ О.Б. Павелчак-Данилюк: Вісник Тернопільського Національного технічного університету. 2015.- №1 (73).
7. Павелчак-Данилюк О.Б Управління підприємством за допомогою економіко-математичного моделювання/ О.Б.Павелчак-Данилюк, Л.М.Семчишин: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р.
8. Павелчак-Данилюк О.Б. Технологічна обробка облікової інформації / О.Б.Павелчак-Данилюк, Колективна монографія. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки україни. Чортків.- 2016 р. С.310-320.
9. Павелчак-Данилюк О.Б. Автоматизація облікової роботи на підприємствах / О.Б. Павелчак-Данилюк. Колективна монографія. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності. Чортків ТНЕУ – 2017р. С 112-122.
10. Павелчак-Данилюк О.Б. Інформаційні технології в обліку / О.Б.Павелчак-Данилюк : Матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 18-19 травня 2017 р.

 

Поляк – Свергун Мар’яна Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
E-mail: polyakmaryana@mail.ru
Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-3427-7900
RESEARCHER ID: H-4094-2017

Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми розвитку митної політики України

Освіта вища. У 2013 році закінчила Буковинський державний фінансово — економічний університет за спеціальністю “Фінанси і кредит ” та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. Працювала з 2013 року в Буковинському державному фінансово-економічному університеті до 2015 року. З листопада 2013 року до лютого 2016 року підвищувала свій науковий рівень у аспірантурі Класичного приватного університету. Працюю у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з грудня 2015 року.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Розвиток інвестиційно — фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні” за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті.

Публікації:
1. Поляк М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / М. М. Поляк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 113–116. (0,21 д. а.)
2. Поляк М. М. Інституціонально-правові основи посилення ролі держави як “гаранта” безпеки і суб’єкта венчурного фінансування / М. М. Поляк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний інститут, 2013. – № 2 (41). – С. 161–166. (0,31 д. а.)
3. Аналіз трансакційних витрат в механізмі венчурного фінансування / М. М. Поляк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Серія: Економічні науки. – С. 101–104. (0,35 д. а.)
4. Поляк М. Н. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системы / М.Н. Поляк // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 1. – С. 49–51. (0,28 д. а.)
5. Поляк М. М. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні / М. М. Поляк // Соціально-економічний розвиток України і регіонів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 22 листопада 2013 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2013. – С. 180–181. (0,15 д. а.)
6. Поляк М. М. Державна підтримка розвитку венчурного бізнесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / М. М. Поляк // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції студентів та молодих вчених (20 грудня 2013 р., м. Харків). – Харків : НТУ”ХПІ”, 2013. – С. 84–85. (0,18 д. а.)
7. Поляк М. М. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції / М. М. Поляк // Пріоритети розвитку економіки України та інших країн : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 листопада 2013 р. // Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів : Гельветика, 2013. – С. 200–202. (0,14 д. а.)
8. Поляк М. М. Напрями розвитку венчурного бізнесу в Україні / М. М. Поляк // Тенденції розвитку економіки у 2014 р.: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 31 січня 2014 р.) : у 2 ч. – Дніпропетровськ : Перспектива, 2014. – Ч. 1. – С. 120–122. (0,12 д. а.)
9. Поляк М. Н. Особенности венчурного бизнеса и перспективы его развития в Украине / М. Н. Поляк // Новые перспективы развития экономических наук: инновации и риски : XXII Междунар. науч.-практ. конф. для студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва 01.02.2014 г. – Москва : Экономика и финансы, 2014. – С. 26–29. (0,18 д. а.)

Семчишин Ліда Михайлівна

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Кабінет: 213

ORCID ID:  

 RESEARCHER ID: 

Коло наукових інтересів: математичне моделювання та обчислювальні методи

У 1998 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю “Математика і основи інформатики” і присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель математики і основ інформатики. У 2005 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” і присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Тема дисертації: «Алгоритми комп’ютерної алгебри для розв’язання матричних рівнянь». Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Науково-методичних праць: 38

Публікації:
1. Семчишин Л.М. Сучасні інноваційні підходи при викладанні математичних дисциплін в економічному вузі / Л.М. Семчишин // Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети. Матеріали науково-практичної інтернет –конференції, 18 квітня 2013 року, Тернопіль-Чортків. – Тернопіль, 2013. – С. 30–32
2. Семчишин Л.М. Розв’язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В.Б. Поселюжна, Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Випуск 8. Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 207-215.
3. Семчишин Л.М. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М.О. Недашковський, В.Б. Поселюжна, Л.М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль – 2013. – №1 (69) – С. 213–222.
4. Семчишин Л.М. Розв’язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Випуск 9. Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 92-99.
5. Семчишин Л.М. Програмна реалізація методу розв’язання розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь в середовищі МatLab / Л.М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль – 2013. – №4 (72) – С. 273–285.
6. Семчишин Л.М. Програмна реалізація розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин // Вісник Запорізького національного університету. Серія: фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Запорізький національний університет. – № 2. Запоріжжя, 2013. – С. 91-99.
7. Семчишин Л.М. Алгоритм розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з m-мірними матрицями / В.Б. Поселюжна, Л.М. Семчишин // Матеріали IV міжнародної науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2015 року, Чернівці, 2015. – С. 154-156.
8. Семчишин Л.М. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: Колективна монографія / Л.М. Семчишин // – Чортків: ТНЕУ, 2016.– С. 192–201.
9. Семчишин Л.М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Випуск 14. Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 123-132.
10. Семчишин Л.М. Тестування алгоритмів розв’язання деяких типів розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь / Л.М. Семчишин, О.Б. Павелчак-Данилюк // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції, 26-27 березня 2016 року, Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 196–197.
11. Семчишин Л.М. До числових методів розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 травня 2017 року, Чернівці, 2017. – С. 134-135.

 

Сидор Галина Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: sidor.gal@yandex.ua
Кабінет: 213

ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-9578-0588
 RESEARCHER ID: H-3930-2017

Коло наукових інтересів: кредитне забезпечення розвитку сільського господарства

05.03.2015 р. захистила кандидатську дисертацію, а 28.04.2015 р. на підставі рішення Атестаційної колегії отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
З вересня 2015 р. дотепер – викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
Автор 27 наукових праць.

Основні публікації
Статті у фаховому виданні:
1. Сидор Г. В. Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами / Г. В. Сидор // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5 (43). – С. 260–264 (0,27 д. а.).
2. Сидор Г. В. Бюджетна політика у розвитку фермерства / Г. В. Сидор // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 (21). – С. 392–396 (0,42 д. а.).
3. Сидор Г. В. Напрями удосконалення кредитного забезпечення сільського господарства / Г. В. Сидор // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3 (52). – С. 269–277 (0,62 д. а.).
4. Сидор Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184–189 (0,40 д. а.).

Статті у провідному закордонному виданні:
5. Сидор Г. В. Практические аспекты обеспечения принципов банковского кредитования [Электронный ресурс] / Г. В. Сидор // Экономика и социум : электронное научно-практическое периодическое издание / Институт управления и социально-экономического развития. – 2013. – Вып. № 2 (7). – Режим доступа : http:// www. iupr. ru (0,33 д. а.).
6. Сидор Г. В. Казначейский контроль как средство повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами [Электронный ресурс] / Г. В. Сидор, Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электронное научно-практическое периодическое издание / Институт управления и социально-экономического развития. – 2015. – Вып. № 3 (16). – Режим доступа : http:// www. iupr. ru (0,40 д. а.).

Тези:
7. Сидор Г. В. Формування дієвої системи кредитної кооперації сільськогосподарського виробництва / Г. В. Сидор // Теорія і практика раціонального використання ресурсного потенціалу країни : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., проведеної на базі Буковинського державного фінансово-економічного університету, (м. Чернівці, 15–16 листоп. 2012 р.). – Тернопіль : Крок, 2012. – С. 91–95 (0,19 д. а.).
8. Сидор Г. В. Тенденції державної підтримки сільськогосподарських підприємств Тернопільської області / Г. В. Сидор // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 26–27 квіт. 2013 р.) : у 3-х ч. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч. 1. – С. 101–103 (0,11 д. а.).
9. Сидор Г. В. Фінансовий лізинг як альтернативний напрям підтримки аграрної сфери Тернопільської області / Г. В. Сидор // Економіка України в умовах сучасних трансформацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Тернопіль-Чортків, 3 квіт. 2014 р.). – Чортків, 2014. – С. 207–210 (0,12 д. а.).

Чекаловська Галина Збиславівна

оо

Посада: викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-1201-574X

RESEARCHER ID: G-4845-2017

Коло наукових інтересів: економіка знань, розвиток вищої освіти

У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему ” Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки ” у спеціалізованій вченій раді К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ДК №038361).

Опублікувала 35 наукових праць.
Публікації:
1. Ранжирування у вищій освіті як механізм оцінювання якості освітніх послуг // Економічний простір. – 2013. – № 73. – С. 298-310.
2. Оценка качества высшего образования: международный опыт [Электронный ресурс] // Электронное научно-практическое издание «Экономика и социум». – 2013. – № 2. – С. 396-399. Режим доступа: (http://www.iupr. ru/domains_data/files/zurnal_osnovnoy_2_7_2013chast _2/ Chekalovskaya %20G.pdf).
3. Роль освіти як фактора економічного зростання // Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни: Матеріали ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (1-2 березня 2013 р.). –Львів: ЛЄФ, 2013. – С. 16-18.
4. До питання глобалізації вищої освіти в Україні // Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції (18 квітня 2013 р.). – Чортків: ФОП Атаманчук В. В., 2013. – С.35-37.
5. Развитие мирового рынка образовательных услуг в условиях глобализации // Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы: Материалы международной научно-практической конференции (25-26 апреля 2013 г.). –Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2013. – С. 137-139.
6. Пропозиція освітніх послуг на національному та глобальному рівнях // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 66-79.
7. Аспекти реформування вищої освіти в Україні // Економічний аналіз – 2015. – Том 21.– № 2. – С. 220-229.
8. Індекс рівня освіти. Індекс економіки знань. //Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – С.138-138, 207-209.
9. Аналіз якості освітніх послуг у системі стимулювання розвитку «нової економіки»// Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2016. – С. 139-150.
10. Чекаловська Г.З. Особливості освіти як суспільного блага / Г.З. Чекаловська // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej ” Economy. Zarządzanie East European Conference ” (29.06.2017-30.06.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. Str.- 20-22.
11. Чекаловська Г.З. До питання оцінки якості сучасної вищої освіти в Україні / Г.З. Чекаловська // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 червня 2017 р.). – Запоріжжя, 2017. – С. 43-45.
12. Чекаловська Г.З. Інтеграція ринкових критеріїв оцінки якості квазі-суспільних благ у систему забезпечення якості освітніх послуг / Г.З. Чекаловська // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2017. – С. 147-159.

 

Черниш Світлана Степанівна

оо

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0002-0704-5565
RESEARCHER ID: H-3935-2017

Коло наукових інтересів: економічний аналіз діяльності промислових та бюджетних підприємств.

У 1988 році закінчила ОТІХП ім. В.М.Ломоносова, спеціальність «Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництва».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент, 2004 р. Тема дисертації: «Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу АПК».
Автор 60 наукових та науково-методичних праць.

Публікації:
1. Організаційно-економічний механізм сталого розвитку сільських територій // Монографія. Тернопіль. „Економічна думка”. – 2013. – 220 с.
2. Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємств // Інноваційна економіка ТНЕУ. – 2013. – № 5 [43]. – С.87-92.
3. Інновації в освіті як передумови формування інноваційної економіки // Матеріали науково-практичної інтернет -конференції „Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети” (18 квітня 2013 року), Чортків. ФО-П Атаманчук, 2013. – С. 38-40.
4. Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності // Інноваційна економіка ТНЕУ. – 2014. – № 2 [44]. – С. 305-315.
5. Оцінка економічного потенціалу промислових підприємств // Інноваційна економіка ТНЕУ. – 2014. – № 3 [45]. – С. 159-165.
6. Засоби формування професійної компетентності та виховання соціально-мобільної особистості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „ Економіка України в умовах сучасних трансформацій” (3 квітня 2014 року), Чортків. ФО-П Атаманчук, 2014. – С. 37-40.
7. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів всіх форм навчання // Чортків, П.П. Атаманчук В.В., 2014.- 91с.
8. Теоретико-методологічні аспекти статистичних досліджень // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. Конф. , 10-11 жовтня 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С.261-263.
9. Черниш С.С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства/ С.С. Черниш // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 307-315.
10. Черниш С.С. Системний підхід до аналізу інвестиційних проектів / С.С. Черниш // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 32. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 316-325.

Чижишин Оксана Ігорівна

оо

Посада: доцент каф е дри фундаментальних та спеціальних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: oxy1972@bigmir.net

Кабінет: 213

ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0002-2713-7328

RESEARCHER ID: S-7527-2017

Коло наукових інтересів: проблеми обліку, аналізу, аудиту та фінансово-інвестиційної політики суб’єктів господарювання.

У 1995 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2006 році закінчила з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула рівень магістра Тернопільського державного економічного університету.
З листопада 2008 року до грудня 2012 року була здобувачем на кафедрі обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”. 23.05.2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю на 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Є автором 50 науково-методичних праць.

Публікації:
1. Чижишин О.І. Факторний вплив облікової політики на вибір альтернативного варіанту обліку витрат підприємства /О.І. Чижишин // Економічний форум. – Луцький національний технічний університет. – 2014. – №2. – С.261-266.
2. Чижишин О.І. Фінансово-інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств: податковий аспект /О. І. Чижишин // Вісник Львівського національного аграрного університету : Економіка АПК. – № 21 (1). – Львів, 2014. – С. 19-23.
3. Чижишин О.І. Інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств /О.І. Чижишин // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (10-11 жовт. 2014р.) – Тернопіль, 2014. – С. 287-288.
4. Чижишин О.І. Напрямки оптимізації фінансово-інвестиційних грошових потоків для забезпечення ефективності будівельного виробництва /О.І. Чижишин // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : [колективна монографія]. – Умань, 2014. – Ч.2. – С.33-39.
5. Чижишин О.І. Роль фінансово-інвестиційних ресурсів у забезпеченні ефективності виробництва /О. І. Чижишин // Формування ринкової економіки. – К.: зб. наукових праць КНЕУ. – 2015. – С.694-702.
6. Чижишин О.І. Соціальний аспект бізнесу на рівні регіональної економіки /О.І.Чижишин // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. (January 29, 2016)- Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P.147-149.
7. Чижишин О.І. Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки /О.І.Чижишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія „Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – 2016. – №6 Ч.3. – С.127-130.
8. Чижишин О.І., Железняк Н.В. Оптимізація інвестування грошових потоків підприємства /О.І.Чижишин, Н.В.Железняк// Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського: Електронне наукове фахове видання „Глобальні та національні проблеми економіки” – 2016. – Електронна сторінка:http://global-national.in.ua.
9. Чижишин О.І. Формування відносин підприємців із представниками зовнішніх організацій як соціальна складова бізнесу /О.І.Чижишин // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України:[колективна монографія] – Чортків, 2016. ¬– Розділ 4. –С.330-339.
10. Чижишин О.І. Соціалізація бізнесу: диференційований підхід до оплати праці /О.І.Чижишин // Integration Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part II: Proceedings of the Conference. (February 24, 2017) – Tbilisi: Georgia, 2017. – P. 115-118.
11. Чижишин О.І. Фактори впливу на формування та ефективність грошових потоків підприємства / О.І.Чижишин // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій: Електронне наукове фахове видання „Інфраструктура ринку ” – 2017. – Електронна сторінка: http://www.market-infr.od.ua/uk/6-2017.
12. Чижишин О.І. Управлінські аспекти раціоналізації використання грошових ресурсів підприємства / О.І.Чижишин // Електронне наукове фахове видання „Глобальні та національні проблеми економіки” – 2017.− №17. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17 -2017.
13. Чижишин О.І. Проблеми грошового регулювання економіки України та шляхи їх вирішення /О.І.Чижишин // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: [колективна монографія] – Чортків, 2017. ¬– Розділ 1. –С.92-100.

 

Шмигель Ольга Євстахіївна

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 213

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-8298-6330

RESEARCHER ID: H-3895-2017

Коло наукових інтересів: проблеми обліку податкових розрахунків в діяльності підприємств

У 1987 році закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію і отримала вищу освіту за спеціальністю “Бухгалтерський облік в сільському господарстві”.
Працює в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу з 2000 року. 20.03.2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах” і рішенням ВАК України від 08.10.2008 року їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
23 грудня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2/02-Д) Шмигель О. Є. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Шмигель О. Є. має 43 науково-методичних праць, з них 20 статей у провідних фахових виданнях.

Публікації:
1. Шмигель О.Є. Проблеми обліку малоцінних та швидкозношуючих предметів / Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013р.). – Дніпропетровськ, 2013. – Частина ІІІ. – С. 112-115. (тези)
2. Шмигель О.Є. Відображення податкових різниць у фінансовій звітності / Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Київ, 20-21 грудня 2013 р.). – К. : ГО ”Київський економічний науковий центр”, 2013. – Ч.3. – С.13-16. (тези)
3. Шмигель О.Є. Узгодження бухгалтерського та податкового обліку / Економіка України в умовах сучасних трансформацій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чортків, 3 квітня 2014р.) – Тернопіль-Чортків, 2014. – С.173-174. (тези)
4. Шмигель О.Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика. – Умань : „Візаві”, 2014. – Ч. 1. – 394 с. – С. 331-338. (колективна монографія)
5. Шмигель О.Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159. (фах. вид.)
6. Шмигель О.Є. Взаємодія бухгалтерського обліку та податкових розрахунків /Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль 10-11 жовтня 2014.) – Тернопіль 2015. – С.176-178. (тези)
7. Шмигель О.Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / Формування ринкової економіки зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Тетьмана”, 2015. – С. 702-710. (фах. вид.)
8. Шмигель О.Є. Роль єдиного соціального внеску в економічному захисті людини / Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ 3-4 квітня 2015.) – Івано-Франківськ, 2015. – C.57-58 (тези)

Юркевич Галина Йосафатівна

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Кабінет: 213

Яковець Тетяна Аркадіївна

о

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: tanyayacovets@gmail.com
Кабінет: 213

ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0003-3746-4821

RESEARCHER ID: G-6245-2017

Коло наукових інтересів: облік, аналіз, аудит, облік капіталу

Освіта вища, у 2007 році закінчила з відзнакою Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю “Облік і аудит в промисловості” та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. Науково-педагогічний стаж у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету становить 8 років.
28.11.2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз капіталу підприємств лісового господарства». Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 14.02.2014 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Є автором 40 науково-методичних праць, в тому числі 18 статей у провідних фахових та міжнародних виданнях.

Публікації:
1. Аналіз використання власного та позикового капіталу підприємства // Серія “Економічні науки”. Збірник наукових праць. Вінницький національний аграрний університет. Випуск 3 (69) – Т.2 – Вінниця, ВНАУ, 2012. – С. 173-178.
2. Грошова оцінка природного капіталу лісового господарства // „Економічний часопис-ХХІ”.– 2013. – Вип. 5–6 (2). – С. 61–64.
3. Разносторонность трактовок понятия капитал и его сущность с точки зрения бухгалтерского (финансового) учета // Журнал «Международный бухгалтерский учет» – Москва, 2013. – Выпуск 28 (274). – С. 35- 44.
4. Кваліфікація та роль бухгалтерів в сучасних умовах // Економіка України в умовах сучасних трансформацій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (3 квіт. 2014р.) – Чортків, 2014. – С.40-43
5. Особливості побудови плану рахунків у частині обліку капіталу в різних країнах світу // Соціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової нестабільності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 9 квітня 2014р. – Вінниця – ВННІЕ ТНЕУ , 2014. – С.174-176.
6. Особливості побудови ефективної системи обліку капіталу підприємств лісового господарства // Вісник Чернівецького торговельно-кономічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). Економічні науки. – C.253-261.
7. Оптимізація структури капіталу та прогнозування ефективності його використання // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки». ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Вип. 33. – Київ, 2015. – C.711-719.
8. Облік і відображення у звітності власного капіталу: поєднання вітчизняного та міжнародного досвіду // Міжнародний збірник наукових праць «Економічний дискурс» – Тернопіль,2016. – Випуск 1. – С.112-120.
9. Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2016. – Вип. 17 (Частина 14). Серія “Економічні науки”.– C.151-155.
10. Організаційні аспекти інформаційно-облікової концепції управління прибутком підприємства // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : моногр./ За ред. к.е.н., доц. Кульчицької Н. Є. – Чортків : ТНЕУ. – 2016. – С. 350-360.
11. Сучасні концепції бухгалтерського обліку під впливом глобалізаційних процесів // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klapeda: Baltija Publishing. P. – 260-263.
12. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с.
13. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 24-25.