Вордпресс шаблоны можно скачать здесь: http://wordpress-zone.ru/wordpress-themes-and-templates

Про нас

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ – віддалений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету, здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів відповідно до ліцензії серії АЕ № 636470 від 10.06.2015 р.
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу був створений з метою покращення навчально-виховного процесу, наближення його до місць проживання студентів у відповідності з Постановою Сенату Академії (протокол від 28.12.1994р. №1) та наказу ректора Тернопільської академії народного господарства «Про створення Чортківської філії ТАНГ» (наказ від 30.01.1995 р. №14).
Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2001 р. № 463 Чортківську філію Тернопільської академії народного господарства з 1 вересня цього ж року було реорганізовано у Чортківський інститут підприємства та бізнесу Тернопільської академії народного господарства без права юридичної особи.
У 2005 році Чортківський інститут підприємства та бізнесу Тернопільської академії народного господарства перейменовано у Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського державного економічного університету, а згодом у 2006 р. – у Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
Відповідно до рішення Вченої ради Тернопільського національного економічного університету (протокол від 30 жовтня 2013 р. №2) Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету з 1 листопада цього ж року було перейменовано у Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
Директором  ЧННІПБ ТНЕУ  від дня його заснування і до 2013 р. був к.п.н., доц., академік Академії економічних наук України Дем’янчук Степан Петрович.
З листопада 2013 р. по квітень 2015 р. обов’язки директора ЧННІПБ виконував к.е.н. Буратинський Віталій Володимирович.  З квітня 2015 р. по січень 2017 р. обов’язки директора ЧННІПБ виконував к.ю.н., доцент Возьний Володимир Іванович. З січня 2017 року обов’язки директора ЧННІПБ виконує к.е.н., доцент Кульчицька Надія Євстахіївна.
На сьогодні Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов’язаннями з базових акредитованих спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фіскальне адміністрування та митна справа»), «Облік та оподаткування» (спеціалізація «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»).
Загальна навчальна площа будівель Інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить:  навчальний  корпус  загальною площею 9521,6 кв. м., студентський гуртожиток, бібліотека, читальний  зал, їдальня та  спортивний комплекс «Економіст» (загальною площею 2400 кв. м.).
Діяльність ЧННІПБ ТНЕУ здійснюється відповідно до законодавчих та нормативних документів відповідно до стандартів вищої школи.
Основними напрямками діяльності інституту є:

  • підготовка спеціалістів з вищою освітою;
  • виконання державних освітніх програм;
  • організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
  • підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;
  • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
  • формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;
  • підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами нашої держави.

Навчальний процес ведеться у тісному зв’язку з науковими дослідженнями та практикою. У розпорядженні студентів сучасна комп’ютерна лабораторія, доступ до мережі internet, бібліотека, яка постійно поновлюється сучасною економічною літературою та періодикою.
У ЧННІПБ створено усі умови для навчання та розвитку студентської молоді. У вузі діють спортивні секції з міні-футболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу тощо. Спортивні зали та спортивний комплекс на тисячу місць дозволяють знайти кожному студенту майданчик для свого фізичного розвитку, формування здорової нації, гарту олімпійського резерву.
Випускники інституту успішно працюють керівниками промислових підприємств, головними бухгалтерами, головними державними податковими інспекторами, консультантами, аудиторами, економістами, значна кількість наших випускників державні службовці науковці та підприємці.

Кульчицька Надія Євстахіївна

ооо
директор Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу ТНЕУ

 

 

 кандидат економічних наук, доцент

 

 

 
У 1994 році закінчила Львівський фінансовий коледж за спеціальністю “фінанси та кредит”, а в 1997 році отримала диплом з відзнакою про вищу освіту Тернопільської академії народного господарства інституту фінансів за спеціальністю “Фінанси та кредит”.
Науково-педагогічний стаж у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу становить 19 років.
Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію за темою “Фіскальна політика України на регіональному рівні” захистила 23 квітня 2004 року на спеціалізованій вченій раді ТАНГ, номер диплому ДК № 025498 від 13 жовтня 2004 р. за спеціальністю 08.04.01 “Фінанси грошовий обіг і кредит”. У 2007 році отримала вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 017716 від 21 червня 2007 року)
Кульчицька Надія Євстахівна опублікувала 65 науково-методичних праць, з яких 44 після захисту дисертації, в тому числі 23 публікації у провідних (фахових) виданнях України, 4 навчальних посібники.

Публікації:
1. Зародження митно-тарифних відносин в Україні/ Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чортків, 2012.– С. 447-449.
2. Економічна оцінка процесу поступлення податкових платежів до бюджету України у 2011 році/ Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. Наук.-практ. Конференції, 18 грудня 2012 р.- Ірпінь, 2012.- С.197-199.
3. Фіскальне адміністрування: навчальний посібник/Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012.- 220 с.
4. Економічна оцінка проведення інформаційно-аналогічних і контрольних процедур у системі адміністрування митних платежів// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. –Том2. – Прикарпатський національний університет ім.. В.Стефаника. – 2012. – Випуск 8.- С.29-39.
5. Інструментарій грошово-кредитної політики України в після кризовий період// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. –Том 1. – Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. – 2012. – Випуск 8. – С.94-99.
6. Напрями активізації державної підтримки діяльності підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК: економічний аспект// Схід: аналітично-інформаційний журнал. Вип. 6 (120) листопад-грудень 2012. – С. 50-55.
7. Оцінка рівня податкового навантаження: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – С. 118 – 124.
8. Шляхи реформування та перспективи розвитку податкової політики України в сучасних умовах/ Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріорітети». – Тернопіль-Чортків, 2013р. – С. 172–177.
9. Оптимізація місцевих запозичень України в контексті зарубіжної практики інвестиційної моделі економічного зростання/ Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері ( розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т.1./ за заг.ред. Т.О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез – Т, 2014. – 363с.
10. Зарубіжний досвід та реалії сьогодення в системі місцевого оподаткування України/ Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / під ред.. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко.- Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – С.257 – 274.
11. Методичні вказівки по написанню курсових робіт з дисципліни «Митна справа»/ Чортків, 2014.– 28 с.
12. Робоча програма і методичні вказівки для проходження стажування (переддипломної практики) для студентів спеціальності 8.030508 (7.030508) «Фінанси і кредит» Чортків, 2014.– 28с.
13. Ефективність податкової політики держави в сучасних ринкових умовах// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки».-2015р.- вип. 11.ч.3.- С. 128-131.
14. Методичні вказівки по написанню курсових робіт з дисципліни “Митна справа” освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр галузі знань – 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит” фахового спрямування – “Фінанси в системі митних органів”/ Укладачі: Кульчицька Н.Є, Гончар Г.П., Дерманська Л.В. – Чортків: Поліграфіст, 2015. – 36с.

ПРО НАС ПИШУТЬ: